Ochrana osobných údajov

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

OZ Záleží nám
Nezábudková 5
Bratislava 821 01
IČO: 42 363 110
Registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky VVS/1-900/90-43969
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.vodicskepreukazy.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (žiadateľa) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 GDPR (ďalej len „Zákon“) v platnom znení.

Vysvetlenie pojmov:
Dotknutá osoba je žiadateľ, ktorý v období podávania žiadosti o vodičský preukaz je chovancom detského domova, ktoré má svoje sídlo v Slovenskej republike. V prípade, že mladý dospelý počas absolvovania vodičského kurzu detský domov opustí, je povinný spolupracovať s poverenou osobou daného detského domova. Žiadateľom tiež môže byť odchovanec detského domova, ktorý už nežije v domove, ale stále je v kontakte s poverenou osobou daného detského domova.

ÚPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Mentor – profesionálny rodič, pracovník detského domova, dobrovoľník.

 

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak, ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:

2.1 Účelom spracúvania OÚ je prihlásenie sa na projekte „VODIČSKÉ PREUKAZY PRE DETI Z DETSKÝCH DOMOVOV“, kde udelili súhlas prevádzkovateľovi a to od kliknutím opt in a poskytli nám nasledujúce údaje: meno a priezvisko, e-mail, detský domov, osobné údaje v rozsahu motivačného listu, ako i meno a priezvisko a kontakt na mentora. Dotknutá osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom od mentora na poskytnutie jeho osobných údajov. Právnym základom osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. Žiadatelia budú kontaktovaný prostredníctvom e-mailu, následne im budú zaslané aj všetky potrebné informácie. Na zasielanie týchto informácií využívame aplikáciu Mailchimp alebo osobnú mailovú korešpondenciu. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať odoslaním mailu na adresu info@zalezinam.sk.

 

3. DOBA SPRACÚVANIA

3.1 Vybraným žiadateľom budeme spracúvať osobné údaje 3 roky odo dňa udelenia súhlasu.

3.2 Nevybraným žiadateľom budeme spracúvať osobné údaje 1 rok odo dňa udelenia súhlasu.

 

4. TRETIE STRANY

Prevádzkovateľ poskytuje OÚ tretím osobám ako svojím sprostredkovateľom a komisii zloženej zo zamestnancov ÚPSVaR, zástupcov z radov detských domovov ako i zástupcov z radov automobiliek, ktoré sú partnermi projektu.

 

5. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ využíva aplikáciu Mailchimp, ktorá má sídlo v USA.

USA je krajina, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchipm poskytol primeranú záruky a bezpečnosť OÚ a zaručuje sa, že OÚ spracúva v zmysle zásad GDPR.

 

6. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

7. IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

 

8. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

9.1 Právo na opravu.

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

9.2 Právo na výmaz (právo na „zabudnutie“).

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

9.3 Právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - OZ, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

9.4 Právo namietať.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

9.5 Odvolanie súhlasu.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaný. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

9.6 Právo na prístup k informáciám článok.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osobe, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej OÚ, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

9.7 Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutá na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy. Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní lehotu môže primerane predĺžiť.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať.

OZ Záleží nám
Nezábudková 5
Bratislava 821 01
IČO: 42 363 110
Registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky VVS/1-900/90-43969
Kontakt: Daniel Bradáč, predseda
E –mail: daniel@zalezinam.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: daniel@zalezinam.sk

Kontaktné údaje: dpo@krockapartners.sk